کشش میلگرد
30
آذر

کشش میلگرد قسمت دوم

کشش میلگرد

کشش میلگرد قسمت دوم

برای فرم دادن و سایز کردن میلگرد و مقاطع دیگر فلزی , عبور آن از قالب مخصوص و البته رعایت شرایط مورد نیاز قبل از کشش میل گرد میباشد. یکی از اصل ترین فرایندهای تولید پس از نورد گرم فلزات , انجام کشش سرد برای آماده سازی فلز جهت کاربرد در صنعت میباشد. این روش با توجه به داشتن سطوح صیقل و دقیق دیرگاهی است که در صنعت متداول میباشد.

در اصل روش ابتدایی تقلیل قطر فلز بخصوص در مورد فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره از طریق کشش از قدیم معمول بوده و هر چند بصورت پراکنده و مبتنی بر تجارب شخصی در کارگاه های زرگری بصورت تخصصی انجام میشده است . بدیهی است در این سطح تولید بسیار ناچیز و در حد رفع احتیاج محدود فردی بوده است که سالها بصورت ابتدایی متداول بوده و جوابگوی نیازهای زمان خود بوده است.

قسمت اول درباره کشش میگلرد

کشش یا روزن رانی میلگرد

نقش پارامتر دلتا در فرایند کشش مفتول