کشش میلگرد | شرکت صنعتی پارس کشش دقیق (سهامی خاص)
04
دی

کشش میلگرد قسمت سوم

کشش میلگرد قسمت سوم

کشش میلگرد

در مواریکه کشش مقاطع غیر مدور مورد نظر باشد و یا حتی مواریکه سطوح غیر هندسی و نامنظم

مد نظر باشد بایستی قبل از کشش از طریق رول فرمینگ و یا نورد گرم , پروفیل مورد نظر را در ابعادی

در حدود پانزده درصد بالاتر از سایز نهایی شکل داد . در چنین مواردی محاسبه زوایای ورودی قالب کشش

و در نظر گرفتن نیروی یکنواخت کششی به مقطع پروفیل بسیار مهم میباشد.

بایستی در نظر داشت که قبل از کشش معمولا نیاز به آنیل مناسب و زدودن پوسته های سطحی قبل

از انجام کشش میباشد.

در مورد برخی فلزات که پر کربن و یا دارای عناصر مقاوم میباشند میبایستی بعد از کشش نیز پروسه آنیل

انجام شود تا بعنوان عملیات تابگیری و احیانا سنگ و یا ماشین کاری های مربوطه را اعمال نمود.

کشش میلگرد قسمت سوم

بطور کلی در بهترین شرایط و مطلوب ترین روش کشش تقلیل سطح مقطع نمیبایستی بیش

از ۲۰ الی ۲۲ درصد باشد گو اینکه عملا این ارقام به حدود ۱۵ درصد محدود میشود .

در کشش ظریف مقاطع گرد , قطرهای یکصدم میلیمتر را نیز با دقت فوق العاده کشش میکنند.

کشش میلگرد قسمت دوم