کشش میلگرد | شرکت صنعتی پارس کشش دقیق (سهامی خاص)
06
آذر

کشش یا روزن رانی میلگرد

کشش میلگرد یا روزن رانی میلگرد

در این فرایند شکل دهی میلگرد ساده با قطر بالاتر به یک میلگرد با قطر کوچکتر تبدیل می شود. زمانی که فلز در دهانه ی خروجی یا در پشت قالب تحت یک نیروی کششی قرار می گیرد فرایند شکل دهی را کشش یا روزن رانی می گویند. نیروی لازم برای کشش یا روزن رانی تابعی از کاهش سطح مقطع، زاویه مخروط قالب و اصطحکاک است.بعد از سر تراشی میلگرد آماده ی کشش می شود میلگردها را به قسمت کشش برده و نوک سرتراشی شده را به راحتی از داخل قالب کشش عبور می دهند و گیره ی کشش که توسط یک گیربکس قوی با رابط سیم بکسل ساپورت می شود نوک سر تراشی شده میلگرد را گرفته و با نیروی زیاد میلگرد با قطر بیشتر از قالب را مجبور به عبور از داخل سوراخ قالب می کنند. برای مثال میلگرد نوردی با قطر حدودی ۱۴ میلیمتر را به میلگرد ۱۱/۷۵ با تلورانس ۰/۰۱ میلیمتر تبدیل می کنند.

کشش میلگرد یا روزن رانی میلگرد | در اثر عبور میلگرد از داخل قالب قطر میلگرد کاهش و به طول آن افزوده می شود بنابراین هرچه قطرمیلگرد را کمتراز قطر میلگرد اولیه کنیم میلگرد کشیده شده افزایش طول بیشتری پیدا می کند.این تغییر طول با توجه به جدول زیر دقیقا قابل محاسبه می باشد. در این جدول وزن یک کیلوگرم آهن در متر برای قطر های مختلف و در سه مقطع دایروی چهار گوش و شش گوش آورده شده است.
برای مثال میلگرد قطر ۱۰ میلی متر مطابق جدول دارای وزن ۰/۶۱۷کیلو گرم در هر متر می باشد و هنگام تبدیل و کشش به میلگرد قطر۸ میلی متر که وزن هر کیلوگرم در متر آن ۰/۳۹۵ است با استفاده از تناسب به این صورت محاسبه می کنیم: یک متر میل گرد ۸ میلیمتر ۰/۳۹۵ کیلوگرم وزن دارد حال ۰/۶۱۷ کیلوگرم میلگرد ۸ میلیمتر چند متر است؟

۰/۳۹۵ ۱متر قطر ۸ ۰/۶۱۷ Kg/m ؟ متر قطر ۸

۱/۵۶ = ؟ ۰/۵۶ متر تعییر طول